ACTIVITEITEN

Inspiratievisie

Elk jaar (sept-juli) maken we een inspiratiegids met een algemene toelichting op het gekozen jaarthema. Voor het seizoen 2021/2022 is de focus gelegd op …

Voor een getailleerd overzicht met mogelijkheid voor deelname aan erediensten en activiteiten verwijzen we naar onze agenda


Nieuwsbrief

Met onze maandelijkse nieuwsbrief informeren wij u over alle lopende zaken binnen onze gemeente. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen laat het ons weten.

Stadsklooster Delft

Vrijzinnig Delft steunt en werkt samen met Stadsklooster Delft. Zie voor nadere informatie www.stadskloosterdelft.nl


Citykerk Delft

Vrijzinnig Delft steunt en werkt samen met Citykerk Delft. City Kerk Delft is een door alle PKN-kerken in Delft gedragen initiatief dat van start is gegaan maar nog in een ontwikkelfase verkeert.

Het streven is te zoeken naar een overkoepelend verband waarbinnen experimenten mogelijk zijn voor het laten ontstaan van een geloofsbeleving die meer past bij de 21ste eeuw.

Het beoogde einddoel is het laten ontstaan van een stadskerk, die fungeert als een netwerk voor Delftenaren die antwoorden verwachten op essentiële vragen en daarbij met een vernieuwende manier van geloofsbeleving bezig willen zijn.

Kring Remonstranten

In 2019 is de Remonstrantse gemeente in Delft na 380 jaar officieel opgeheven. Er bleken nog onvoldoende actieve leden over om een kerkenraad te vormen. Voor remonstranten die dat willen wordt er een aantal keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd. Deze avonden zijn bedoeld om contact met elkaar te houden en om het remonstrants gedachtegoed met elkaar te blijven delen.

Elke bijeenkomst zal bestaan uit een informeel deel om bij te praten en een inhoudelijk deel met een tekst of thema. Voor informatie en opgave kun je contact opnemen met Willemien de Boer,
via mail: willemien@marlothoeve.nl
of telefonisch: 015-2616356

Kerkblad PKD

In het Protestants Kerkblad van Delft (PKD) vind je steeds actuele informatie en het laatste nieuws uit onze gemeente. Het ‘Protestants Kerkblad Delft’ is de officiële uitgave van de Protestantse gemeente te Delft en verschijnt iedere veertien dagen. Abonneren kan telefonisch via (015) 2570298. Voor het dekken van de kosten van het kerkblad wordt een vrijwillige bijdrage aan de leden gevraagd.

JAARTHEMA: IN GESPREK

We gaan graag met elkaar in gesprek…

Het afgelopen seizoen hebben we als kerkenraad ingezet op onderling gesprek. In een drietal gemeenteberaden hebben we met elkaar gesproken over wat ons beweegt om lid of vriend(in) te zijn van onze vrijzinnige geloofsgemeenschap. Er kwam een diversiteit aan antwoorden. De grondtoon was toch wel de open blik, geen vaste antwoorden. Je mag en kunt je twijfel uitspreken en daarbij openstaan voor de zoektocht van de ander.

Er blijkt een behoefte om dit met elkaar te delen in momenten van gesprek en rust. Bij vieringen en daarbuiten samen na denken over elkaars inspiratiebronnen. Dat stimuleert de binding aan onze gemeenschap maar ook het onderlinge contact. In Gesprek gaan met elkaar en elkaar bevragen geeft verdieping, biedt steun en geeft houvast.

Naast deze elementen van ontmoeting is er ook het zoeken en aangaan van verbindingen met andere gelijkgestemden in en om Delft. Iedereen die in vrijheid met ons wil meedenken over hetgeen haar, hem, ons bezig houdt is welkom om zich aan te sluiten en zo een bijdrage te geven aan de open ruimte van een warme gemeenschap.

Hoe kunnen deze gedachten vorm en inhoud krijgen ?

De commissie Toekomst heeft in het Dynamisch Brondocument een kompas aangereikt en dit verwerkt tot een enquête, die in het voorjaar van 2019 is gehouden. Een belangrijke conclusie uit de enquête is dat ruim tweederde van onze gemeenteleden en vrienden de vieringen als spil ervaren voor eigen verbinding met de gemeenschap. Daarbij willen we ook meer betrokken raken bij voorbereiding van en deelname aan de vieringen.

Hoe we dit vorm zouden kunnen geven? Dáár gaan we met elkaar over In gesprek …


Jan Kroon, voorzitter kerkenraad Vrijzinnig Delft.