Iedereen is ons welkom voor ontmoetingen met anderen
uit Delft en omgeving

Na afloop van iedere viering ontmoeten we elkaar om elkaar te ontmoeten en na te praten. Uiteraard zijn ook kinderen van harte welkom in onze vieringen.

ONZE VIERINGEN

De zondagse vieringen van de Vrijzinnig Hervormden worden afwisselend gehouden in de Lutherse Kerk aan het Noordeinde 4 in Delft en in de kapel van woonzorgcentrum Abtswoude aan de Aart van der Leeuwlaan 332 in Delft.

Zondagse vieringen

De zondagse vieringen van de Vrijzinnig Hervormden worden afwisselend gehouden in de Lutherse Kerk aan het Noordeinde 4 in Delft én in de kapel van woonzorgcentrum Abtswoude aan de Aart van der Leeuwlaan 332 in Delft. In de agenda kun je nalezen op welke locatie en hoe laat een viering op zondag plaatsvindt.

Als je – om welke redenen ook – wilt dat autovervoer wordt geregeld om een zondagse viering bij te wonen, dan kan dat worden geregeld. Neem hiervoor contact met ons op en stuur een mail naar: info@vrijzinnigdelft.nl.

Door het jaar heen zijn er meestal vijf vieringen van brood en wijn, passend in de traditie van de vrijzinnigheid. De herinnering aan de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen is het uitgangsverhaal rond het breken en delen van brood en wijn. Ieder is welkom of je tot een kerk behoort of niet. Natuurlijk ook de kinderen.

Bijzondere vieringen

De gemeente van Vrijzinnig Delft is creatief; er is veel muzikaliteit aanwezig bij de kinderen en (jong) volwassenen op professioneel niveau. Het is inspirerend om de grote vieringen door het jaar zo met elkaar voor te bereiden. In september wordt het seizoen geopend met de presentatie van het nieuwe programma en het nieuwe jaarthema. De vredeszondag krijgt in september altijd extra aandacht.

Tijdens de gedachtenisdienst op de eerste zondag in november worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. De sfeervolle Kerstnachtdienst behoort tot één van de jaarlijkse hoogtepunten van de vieringen. Onze organist Christo Lelie werkt de muzikale kant van de viering uit en stelt in nauw overleg met de predikant en andere musici het kerstrepertoire voor deze dienst samen.

De Paasviering en Pinksterviering wordt ook met elkaar voorbereid. Tijdens de pinksterdienst worden de nieuwe leden en vrienden van het afgelopen jaar welkom geheten in de gemeente. De vieringen in de Advent en de Veertigdagentijd hebben doorgaans een meer ingetogen karakter. Ook hier, net als in de reguliere vieringen, neemt de stilte en meditatie een belangrijke plaats in. En eind juni of begin juli, zodra de schoolvakanties van start gaan, sluiten we het seizoen af met een gezamenlijk lunchprogramma.

Uitvaart
Persoonlijke vreugde of verdriet

Ouders kunnen hun kind(eren) laten dopen. Maar ook volwassenen kunnen overwegen om zichzelf te laten dopen. De doop is geen toegangsbewijs om bij een kerk te horen, maar een oud ritueel, ontstaan in de beginperiode van de kerk. Het is een persoonlijk teken, als uiting van dankbaarheid waarmee we ons leven en dat van onze kinderen toevertrouwen aan God, als bron van ons leven.

Aan mensen in de laatste levensfase geven wij in het pastoraat veel zorg en nabijheid. Ook aan hun naasten. In de stervensfase is de mens, in al zijn kwetsbaarheid en verbondenheid, afhankelijk van anderen. De kern van het pastoraat kan zijn ruimte scheppen om te kunnen sterven. Ruimte scheppen om vasthouden en loslaten, vergeven en toenadering, acceptatie en vrede, geloof, vertrouwen en bestemming te mogen ervaren en doorleven. In een afscheidsplechtigheid vóór de crematie of begrafenis zal – samen met de naasten – worden gezocht naar  uitdrukkingsvormen die recht doen aan die unieke mens maar ook aan de traditie waarin hij of zij stond. In de bijbel, in muziek, in poëzie wordt naar woorden en vormen van troost en bemoediging gezocht.

De predikant brengt mensen niet bij zijn bron maar helpt hen kracht te vinden in hun eigen bron.

DS. MARTIJN JUNTE

Inspiratie en zingeving verbindt mensen. Vrijzinnig Hervormde gemeente Delft bindt gelijkgestemden van vrijzinnigen tot  religieus humanisten.

Een persoonlijk gesprek, met elkaar van gedachten wisselen of voor vragen bij geboorte, huwelijk, ziekte of levenseinde. Ik ga graag met je in gesprek. Vrijzinnig Delft wil verbinden en staat midden in de samenleving. We zijn er voor iedereen, juist op momenten in het leven waarin geloof of verdieping een centrale rol kan spelen.