ACTIVITEITEN 2020 – 2021

City kerk in Delft

Het afgelopen jaar werden nieuwe lijnen zichtbaar met een duidelijker positie binnen de PKN van Delft dan voorheen.

Er kwamen mogelijkheden van samenwerking in beeld met o.a. partner en huisgenoot KahN (Kerk aan het Noordeinde, oecumenisch, verbonden aan PKN en RK). In het nieuwe beleid van de PKD: City kerk in Delft is dit een positieve ontwikkeling waar Vrijzinnig Delft volop in mee gaat doen en tegelijk met een eigen geluid zichtbaar zal blijven. We vullen elkaar aan en hebben elkaar nodig. Vanuit de PGD komt er een gezamenlijk kalenderaanbod voor kringen en cursussen.

Een eerste pilot hiervan gaat in de loop van komend seizoen van start.

Protestants Kerkblad Delft

Het nieuwe jaarthema “In gesprek” is in lijn met de nieuwe ontwikkelingen binnen de Protestantse Kerk van Delft. Onze gemeenschap wordt daarbij gedragen door een groot aantal vrijwilligers. Nauw verbonden met de Vereniging maar duidelijk met een eigen beleid. Dit seizoen brengen we opnieuw een eigen “inspiratie gids” uit. En in het Protestants Kerkblad van Delft (PKD) vind je steeds actuele informatie en het laatste nieuws uit onze gemeente. Het ‘Protestants Kerkblad Delft’ is de officiële uitgave van de Protestantse gemeente te Delft en verschijnt iedere veertien dagen. Abonneren kan telefonisch via (015) 2570298. Voor het dekken van de kosten van het kerkblad wordt een vrijwillige bijdrage aan de leden gevraagd.

Contactkring Remonstranten Delft

In 2019 is de Remonstrantse gemeente in Delft na 380 jaar officieel opgeheven. Er bleken nog onvoldoende actieve leden over om een kerkenraad te vormen. Voor remonstranten die dat willen wordt er een aantal keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd. Deze avonden zijn bedoeld om contact met elkaar te houden en om het remonstrants gedachtegoed met elkaar te blijven delen.

Elke bijeenkomst zal bestaan uit een informeel deel om bij te praten en een inhoudelijk deel met een tekst of thema.

Voor informatie en opgave kun je contact opnemen met Willemien de Boer, via mail: willemien@marlothoeve.nl of telefonisch: 015-2616356

JAARTHEMA: IN GESPREK

We gaan graag met elkaar in gesprek…

Het afgelopen seizoen hebben we als kerkenraad ingezet op onderling gesprek. In een drietal gemeenteberaden hebben we met elkaar gesproken over wat ons beweegt om lid of vriend(in) te zijn van onze vrijzinnige geloofsgemeenschap. Er kwam een diversiteit aan antwoorden. De grondtoon was toch wel de open blik, geen vaste antwoorden. Je mag en kunt je twijfel uitspreken en daarbij openstaan voor de zoektocht van de ander.

Er blijkt een behoefte om dit met elkaar te delen in momenten van gesprek en rust. Bij vieringen en daarbuiten samen na denken over elkaars inspiratiebronnen. Dat stimuleert de binding aan onze gemeenschap maar ook het onderlinge contact. In Gesprek gaan met elkaar en elkaar bevragen geeft verdieping, biedt steun en geeft houvast.

Naast deze elementen van ontmoeting is er ook het zoeken en aangaan van verbindingen met andere gelijkgestemden in en om Delft. Iedereen die in vrijheid met ons wil meedenken over hetgeen haar, hem, ons bezig houdt is welkom om zich aan te sluiten en zo een bijdrage te geven aan de open ruimte van een warme gemeenschap.

Hoe kunnen deze gedachten vorm en inhoud krijgen ?

De commissie Toekomst heeft in het Dynamisch Brondocument een kompas aangereikt en dit verwerkt tot een enquête, die in het voorjaar van 2019 is gehouden. Een belangrijke conclusie uit de enquête is dat ruim tweederde van onze gemeenteleden en vrienden de vieringen als spil ervaren voor eigen verbinding met de gemeenschap. Daarbij willen we ook meer betrokken raken bij voorbereiding van en deelname aan de vieringen.

Hoe we dit vorm zouden kunnen geven? Dáár gaan we met elkaar over In gesprek …


Jan Kroon, voorzitter kerkenraad Vrijzinnig Delft.