Jan Kroon: Boekpresentatie Mensen & God Samen Eén

IS GOD (GODDELIJKE) ALLEEN BINNEN ONZE WERKELIJKHEID TE ERVAREN?
BOEKPRESENTATIE OP DINSDAG 29 NOVEMBER OM 20.00 UUR MOTIV
(Voorstraat 60). Aanmelden: kroonned@casema.nl of  via 06 53787674.

Oud Predikant van Vrijzinnig Delft, Tina Geels, zal als speciale gast het eerste boekexemplaar in ontvangst nemen.In onze tijd wordt God door velen niet meer beleefd als een wezen dat “boven” onze werkelijkheid bestaat. Een God die vanuit de Hemel onze aardse werkelijkheid, leidt. Het geloof in een bovennatuurlijk Godsidee past niet meer in de huidige wetenschappelijke wereldbeschouwing. Is er dan nog maar één conclusie mogelijk. God bestaat niet; God is een illusie; God is een menselijk verzinsel; God is verbeelding. Leven we slechts in een ééndimensionale werkelijkheid ? Kunnen we geen bovenpersoonlijke ervaringen meer hebben. Of is het wel mogelijk om binnen onze werkelijkheid het bovenpersoonlijke (transcendente) te ervaren ? In de theologie spreken we van het postheïsme, waarmee we uitdrukken dat er geen God als een persoonlijk zelfstandig wezen bestaat buiten onze werkelijkheid. En dat Bijbelse uitdrukkingen als God de Vader als metaforen gelezen dienen te worden. In de liberale en vrijzinnige theologie wordt God, het goddelijke, gezocht, verwoord, binnen onze werkelijkheid. Zoals bijvoorbeeld Rick Benjamins in zijn onlangs uitgegeven boek (Boven is onder Ons) het woord God als volgt omschrijft: “wat ons draagt, roept, overstijgt –wat ons te boven gaat- om ons te oriënteren. God wordt door de mens verwerkelijkt. God als duiding om iets van jezelf te kunnen maken en daardoor het goddelijke verwerkelijkt. Ook ik beschouw me als een posttheïstische theoloog. En zie en geloof het goddelijke binnen onze werkelijkheid. Benjamins benadert zijn zienswijze vanuit het godsdienstfilosofische aspect. Mijn benadering gaat uit van het joods-christelijke gedachtegoed met name het (modern) kabbalisme en een hermeneutische visie gebaseerd op de schriftwording. De bedoeling van deze avond is enerzijds met elkaar in gesprek te gaan over jouw Godsopvatting en anderzijds mijn boek te presenteren, getiteld “Mensen & God – Samen Eén.

Oud Predikant van Vrijzinnig Delft, Tina Geels, zal als speciale gast het eerste boekexemplaar in ontvangst nemen.