Collectes voor organisaties in de regio Delft


Cleanup All.

Deze stichting is een burgerinitiatief waarbij op een leuke & leerzame manier gewerkt wordt aan het opruimen/reduceren van zwerfaval met behulp van vrijwilligers, sponsoren en Gemeente(n). Zij doen dit door  middel van het organiseren van Cleanups, het organiseren van Workshops en andere activiteiten en door middel van voorlichting op onder andere scholen en in buurtcentra.

De Jessehof

Het Interkerkelijk Diaconaal Centrum De Jessehof is opgezet door de gezamenlijke kerken in Delft, om een laagdrempelig huiskamer te bieden aan mensen met een klein sociaal netwerk, eenzame mensen en mensen die leiden onder sociale uitsluiting. Mensen kunnen er binnenlopen voor een kopje koffie of thee. Men kan elkaar daar ontmoeten, men kan er het eigen verhaal vertellen en men kan er terecht met vragen op sociaal-maatschappelijk gebied.


Interkerkelijk Sociaal Fonds ISF/ISOFA

In het ISF werken de kerken van Delft samen om steun te verlenen aan mensen die in financiële nood verkeren. Zij verlenen deze steun hetzij met een gift of een lening, hetzij met begeleiding tijdens de financiële probleem.


Stichting gezinshereniging vluchtelingen Delft

Deze stichting helpt het samenbrengen van gezinnen van vluchtelingen financieel mogelijk te maken.  Het gaat om vluchtelingen die als statushouder in Delft zijn komen wonen en van de IND toestemming hebben gekregen hun gezin over te laten komen. De stichting vergoedt de tickets. 
Stadsdiaconaat

Het Stadsdiaconaat Delft is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die op individuele basis hulp biedt sinds 1971. Op dit moment zijn dat zo´n 120 enthousiaste medewerkers. De activiteiten zijn gericht op mensen die om wat voor reden ook,  niet in staat zijn een beroep te doen op familie, vrienden of buren. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging of levensbeschouwing. 

Speelgoedbank

Speelgoedbank Delft wil goed speelgoed bereikbaar maken voor alle kinderen. Speelgoed is een belangrijk hulpmiddel bij de ontwikkeling van kinderen. Ze zijn actief bezig en kunnen zich ermee ontspannen en leren zo spelenderwijs. Voor gezinnen die onder de armoedegrens leven is het vaak te duur om voor hun kinderen goed speelgoed te kopen. De Speelgoedbank wil ze daarbij helpen, want ieder kind wil en heeft het recht om te spelen.