Wat is diaconaat

Diaconaat is “het voorkomen, opheffen, verminderen dan wel ondersteunen van met name sociaal-maatschappelijke nood van zowel individuen als groepen mensen, 


Wat doet de Diaconie Vrijzinnig Delft

Wij bezoeken leden en vrienden, verzorgen attenties en stimuleren dat men binnen Vrijzinnig Delft makkelijk met elkaar in contact kunnen komen.

Zoveel mogelijk leden en vrienden inzetten bij het verrichten van taken. Dit bevordert het gevoel van gemeenschap, eigenwaarde en zelfredzaamheid.
We komen op voor iedereen die echt hulp nodig heeft

Binnen de eigen gemeenschap, maar ook in Delft, Nederland en internationaal.

Diaconie Vrijzinnig Delft

Wat doen wij

LOREM IPSUM DOLOR

Bezoekwerk

 • Wij organiseren het bezoekwerk en verzorgen attenties. Tevens stimuleren wij dat men binnen Vrijzinnig Delft makkelijk met elkaar in contact kan komen.


 

Activiteiten

We organiseren o.a.

 • Gezamenlijke maaltijden na afloop van vieringen.
 • Culturele activiteiten, zoals een Filmkring, een Koffiekring en een Museumkring.


Voor uitvoeren van de diverse activiteiten krijgen wij ondersteuning van de leden en vrienden van Vrijzinnig Hervormd Delft. Dit bevordert het gevoel van gemeenschap, eigenwaarde en zelfredzaamheid.

 

We komen op voor iedereen

Dat wil zeggen voor mensen en organisaties die echt hulp nodig hebben , zoals:

 • Mensen die kwetsbaar en/of eenzaam zijn in de huidige samenleving,
 • Tijdelijk geen of onvoldoende eigen middelen tot hun beschikking hebben,
 • Geen of een zwak eigen netwerk hebben,
 • Mensen met een beperking (lichamelijk en/of verstandelijk),
 • Vrijwilligersorganisaties die zich sterk maken voor het verbeteren van de samenleving (bijv. milieu)
 

Steun ons werk

Maak uw gift over naar:

NL88 INGB 0006508979 t.n.v. Diaconie Buitengewone wijkgemeente van de Vrijzinnig Hervormden in Delft


Financiering

Collectes

De taken, die onder de verantwoordelijkheid van de diaconie vallen, worden gefinancierd door collectes onder de leden van de gemeenschap. We streven naar een evenwichtige verdeling van collectedoelen naar regio (Delft, Nederland/Europa en Rest van de wereld)

Collectedoelen 2022

Collectes voor organisaties in de regio Delft

 • Interkerkelijk Sociaal Fonds ISF/ISOFA

In het ISF werken de kerken van Delft samen om steun te verlenen aan mensen die in financiële nood verkeren. Zij verlenen deze steun hetzij met een gift of een lening, hetzij met begeleiding tijdens de financiële probleem.

 • Stichting Cleanup Delft

Deze stichting is een burgerinitiatief waarbij op een leuke & leerzame manier gewerkt wordt aan het opruimen/reduceren van zwerfaval met behulp van vrijwilligers, sponsoren en Gemeente(n). Zij doen dit door  middel van het organiseren van Cleanups, het organiseren van Workshops en andere activiteiten en door middel van voorlichting op onder andere scholen en in buurtcentra.

 • De Jessehof

Het Interkerkelijk Diaconaal Centrum De Jessehof is opgezet door de gezamenlijke kerken in Delft, om een laagdrempelig huiskamer te bieden aan mensen met een klein sociaal netwerk, eenzame mensen en mensen die leiden onder sociale uitsluiting. Mensen kunnen er binnenlopen voor een kopje koffie of thee. Men kan elkaar daar ontmoeten, men kan er het eigen verhaal vertellen en men kan er terecht met vragen op sociaal-maatschappelijk gebied.

 • Stichting gezinshereniging vluchtelingen Delft

Deze stichting helpt het samenbrengen van gezinnen van vluchtelingen financieel mogelijk te maken.  Het gaat om vluchtelingen die als statushouder in Delft zijn komen wonen en van de IND toestemming hebben gekregen hun gezin over te laten komen. De stichting vergoedt de tickets. 

 • Stadsdiaconaat

Het stadsdiaconaat Delft is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie die op individuele basis hulp biedt sinds 1971. Op dit moment zijn dat zo´n 120 enthousiaste medewerkers. De activiteiten zijn gericht op mensen die om wat voor reden ook,  niet in staat zijn een beroep te doen op familie, vrienden of buren. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging of levensbeschouwing. 

 • Speelgoedbank

Speelgoedbank Delft wil goed speelgoed bereikbaar maken voor alle kinderen. Speelgoed is een belangrijk hulpmiddel bij de ontwikkeling van kinderen. Ze zijn actief bezig en kunnen zich ermee ontspannen en leren zo spelenderwijs. Voor gezinnen die onder de armoedegrens leven is het vaak te duur om voor hun kinderen goed speelgoed te kopen. De Speelgoedbank wil ze daarbij helpen, want ieder kind wil en heeft het recht om te spelen.

 Collectedoelen 2022

Collectes voor organisaties in Nederland

 • Stichting Exodus

Deze stichting heeft door het hele land opvanghuizen voor ex-gedetineerden. Binnen deze opvang wordt hen geleerd weer richting te geven aan hun leven, zodat ze niet terugvallen in hun oude gewoonten en dat is erg belangrijk.

 • Het Vakantiebureau

De diaconale vakanties van “Het Vakantiebureau” zijn voor velen een begrip. Jaarlijks organiseert het bureau zo’n 60 vakantieweken voor 2500 mensen die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie gaan. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die enige zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ieder jaar ruim 1400 ervaren en enthousiaste vrijwilligers dag en nacht klaar om de vakantiegasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor.

 • Voorleesexpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen, die moeite hebben met taal, extra aandacht krijgen. Vrijwilligers hebben twintig sessies met een gezin. Ze ontmoeten elkaar thuis, zien elkaar online of op een openbare plek. Samen met de ouders gaan ze lekker aan de slag met taal en (voor)lezen.


Collectedoelen 2022

Collectes voor organisatie internationaal

 • Stichting Solar Cooking

Deze stichting levert een bijdrage aan de inkomens- en gezondheidsverbetering van de doelgroep zeer arme vrouwen in Oost Afrika door het introduceren van de zon en hout besparende energiebronnen voor het koken van het dagelijks voedsel. Elk jaar overlijden namelijk ongeveer 4 miljoen mensen, vooral vrouwen en kinderen, aan longziekten gerelateerde aan koken op houtvuur.

 • Because we Carry

Via Because We Carry gaan er wekelijks teams van vrijwilligers naar Lesbos om daar te werken in een klein vluchtelingenkamp dat vooral bestemd is voor de wat meer kwetsbare mensen, gezinnen met heel jonge kinderen en ouderen. De teams van vrijwilligers zorgen voor hun eigen sponsoring waardoor elke gedoneerde euro terecht komt bij de vluchtelingen. Om de hulp zo relevant  en efficiënt mogelijk te laten zijn, wordt ter plekke bepaald waar het meeste behoefte aan is. 

 • Pax

PAX werkt samen met betrokken burgers en partners aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede.

 • Stichting Vluchteling

Stichting Vluchteling verleent directe hulp aan vluchtelingen en ontheemden in de regio, komt op voor hun belangen en geeft voorlichting over hen. 80% van de fondsen wordt besteed om vluchtelingen en ontheemden ter plaatse te helpen. Dit betreft in de meeste gevallen het geven van levensreddende noodhulp zoals water, onderdak en medische zorg. 


Collectes voor Internationale organisaties


Deze stichting levert een bijdrage aan de inkomens- en gezondheids-verbetering van de doelgroep zeer arme vrouwen in Oost Afrika door het introduceren van de zon en hout besparende energiebronnen voor het koken van het dagelijks voedsel. Elk jaar overlijden namelijk ongeveer 4 miljoen mensen, vooral vrouwen en kinderen, aan longziekten gerelateerde aan koken op houtvuur.